Χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης

Πλέον οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχει ένας Δήμος περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Για το λόγο αυτό οφείλει κάθε Δημοτική Αρχή να αξιοποιεί στο έπακρο κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σύγχρονα και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης που μπορεί ένας Δήμος ν΄ αξιοποιήσει.

Πώς λειτουργούν: 

το πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • Ανακύκλωση (Revolving)
  • Μόχλευση (Leverage)
  • Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding)
  • Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds)

Ποια είναι:

Ανάλογα με το αντικείμενο υπάρχει πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων
  • Jessica
  • Jeremy
  • Crowdfunding