Πράσινο Ταμείο

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα από το Πράσινο Ταμείο οι Δήμοι μπορούν αν χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό 100% δράσεις σχετικές με τα απορρίμματα (πχ υπόγειοι κάδοι, σύστημα καφέ κάδου κ.α)

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες προσκλήσεις.