Ίδιοι πόροι

Βασικός πυλώνας χρηματοδότησης δράσεων αναφορικά με τα απόβλητα των Δήμων αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη (κωδικός 20, του προϋπολογισμού) και η ΣΑΤΑ.

Αν και είναι σημαντικός τρόπος χρηματοδότησης και ευρέως διαδεδομένος θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση για την πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας να αποτελεί την έσχατη λύση.

Συχνά δράσεις που καλούνται να χρηματοδοτηθούν με τους τρόπους αυτούς αν και επιφέρουν βραχυπρόθεσμη οικονομική επιβάρυνση οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση και οικονομικό όφελος σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.