Άλλες πηγές χρηματοδότησης 

Λοιπές δυνατότηες χρηματοδότησης:
  • EU Structural Funds (SF)
  • EU Cohesion Fund (CF)
  • Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τη Στήριξη Μεγάλων Έργων στις περιφέρειες της ΕΕ – Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS)
  • Intelligent Energy Europe II (IEE II)
  • European Investment Bank (EIB)
  • Green for Growth Fund Southeast Europe