Τι Κάνουμε

Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EU 2018/851) για τους στόχους ανακύκλωσης των Αστικών Αποβλήτων μέχρι το 2035 (65%), σε συνδυασμό με τους στόχους του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (40% για το έτος 2020) και των ανακυκλώσιμων (χαρτί/χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, 65% επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση) καθορίζουν τις άμεσες δράσεις για τα παραγόμενα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Η σύσταση των παραγόμενων Α.Σ.Α. προσδιορίζει τα ρεύματα των ανακυκλώσιμων και των βιοαποβλήτων που αποτελούν το 91% και η ορθολογική διαχείρισή τους θα συνδράμει στην επίτευξη των στόχων.

Η Southstar εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς τεχνικές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Δουλειά μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων «απλή υπόθεση» για κάθε πόλη.