Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και προόδου υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.):

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του ΤΣΔΑ του Δήμου, ο προσδιορισμός τυχόν δράσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα και καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους και η εξεύρεση των βέλτιστων τεχνοοικονομικά λύσεων.

• Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικών Εργαλείων και εξασφάλιση χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά Πόροι):

Υπηρεσίες συμβούλου για την αναζήτηση και την εύρεση κατάλληλων εργαλείων και μέσων που βασίζονται στην ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, διαχειρίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες και νομοθεσίες.

• Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμμετοχή των Δήμων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προσδιορισμός Χρηματοοικονομικών Εργαλείων και εξασφάλιση χρηματοδότησης:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στον Δήμο κατά τις φάσεις του προγραμματισμού, της προετοιμασίας και ένταξης, της παρακολούθησης, της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που υλοποιεί και θα υλοποιήσει ο Δήμος ως Δικαιούχος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου για την αναζήτηση και την εύρεση κατάλληλων εργαλείων και μέσων που βασίζονται στην ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, διαχειρίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες και νομοθεσίες.

• Aποτύπωση και επαναχωροθέτηση κάδων απορριμμάτων :

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η παροχή υποστήριξης για την αποτύπωση και βελτιστοποίηση των κάδων απορριμμάτων του Δήμου. Στόχος είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και η διευκόλυνση του έργου των εργαζομένων στην αποκομιδή της περιοχής

• Eπανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων:

Με τη χρήση σύγχρονου εξειδικευμένου λογισμικού και λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων, όπως χρόνο πλήρωσης κάδων, πληθυσμιακή πυκνότητα, ύπαρξη τυχόν σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, επιθυμητές ώρες αποκομιδής, κ.α., επανασχεδιάζουμε τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.

Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιούμε τον απαιτούμενο χρόνο για την αποκομιδή, το συνεπαγόμενο κόστος σε πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους), περιορίζουμε την όχληση και την αναστάτωση της πόλης, βελτιστοποιούμε το παραγόμενο αποτέλεσμα.

• Σύστημα ποιοτικού ελέγχου καφέ κάδων:

Ο καφέ κάδος είναι κάτι νέο για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών Δήμων. Η διαχείριση του συστήματος του καφέ κάδου και η αποκομιδή χρήζουν ιδιαίτερων απαιτήσεων λόγω της φύσεως των αποβλήτων (αποφάγια, στραγγίσματα κτλ).
Ο διαρκής ποιοτικός έλεγχος του συστήματος αποκομιδής του αποτελεί προαπαιτούμενο. Κάθε αστοχία μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία της πόλης και τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτές.
Εμείς μπορούμε να το σχεδιάσουμε και να το παρακολουθούμε διαρκώς. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας εγγυάται το αποτέλεσμα.

• Διαχείριση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS):

Επισκόπηση των ζητημάτων και επιλογών που άπτονται της διαχείριση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (εντοπισμός & χαρτογράφηση δικτύων, αποτύπωση υδρομετρητών) με σκοπό τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και την επίλυση των παρατηρούμενων προβλημάτων και η παροχή σχετικών αιτιολογημένων εισηγήσεων

• Έξυπνοι κάδοι – τηλεειδοποιητής:

Τοποθέτηση ειδικού σένσορα (capacity sensor) στους κάδους για την ενημέρωση σχετικά με την πληρότητά τους ώστε να δρομολογηθεί η άμεση συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων.