Συμμετοχές

Η εταιρεία μας είναι μέλος, εθνικών και διεθνών, οργανισμών και φορέων σχετικών με το αντικείμενο της, πιστεύοντας στην από κοινού δράση και στη συλλογική προσπάθεια. Είμαστε μέλος:

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  • Πανελλήνιος Σύνδεσμός Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
  • Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
  • International Solid Waste Association (ISWA)
  • European Letterbox Marketing Association (ELMA)