Πράσινα Σημεία

Τι είναι τα Πράσινα Σημεία:

Πρόκειται για χώρους οργανωμένους από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίοι είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Διακρίνονται σε μικρά ΠΣ και σε μεγάλα ΠΣ ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν.

Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Κατηγορίες Πράσινων Σημείων:

Mικρό & Μεγάλο Πράσινο Σημείο (ΠΣ): όσον αφορά την απαιτούμενη έκταση, τα 1.000 m2 αποτελούν το όριο μέχρι το οποίο ένα ΠΣ, χαρακτηρίζεται ως Μικρό Πράσινο Σημείο, ενώ αν η έκτασή του είναι μεγαλύτερη το ΠΣ χαρακτηρίζεται ως Μεγάλο Πράσινο Σημείο.

Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ): ορίζεται χώρος οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίον ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δράσεις εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή.

Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ): ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.

Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ): ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Οι κατηγορίες των αποδεκτών από τα ΚΙΠΣ ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων είναι αντίστοιχες με αυτές που δέχονται οι Γ.Α. Τα ΚΙΠΣ αποτελούν εξοπλισμό συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, οι ΓΑ και τα ΚΙΠΣ λειτουργούν συμπληρωματικά με τα λοιπά προγράμματα διαλογής στην πηγή του Δήμου.