Κινητά Πράσινα Σημεία

Τι είναι τα Κινητά Πράσινα Σημεία:

Ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται.

Οι κατηγορίες των αποδεκτών από τα ΚΙΠΣ ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων είναι αντίστοιχες με αυτές που δέχονται οι ΓΑ.

Τα ΚΙΠΣ αποτελούν εξοπλισμό συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Κατηγορίες Κινητών Πράσινων Σημείων:

Τα ΚΠΣ αποτελούν οχήματα φορτηγά, στα οποία η υπερκατασκευή – καρότσα του φορτηγού διαμορφώνεται κατάλληλα. Το όχημα μπορεί να είναι διαξονικό ή τριαξονικό, με το μήκος της καρότσας να διαμορφώνεται αναλόγως των αναγκών σε αποθηκευτική ικανότητα και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των Δήμων.
Τα ΚΠΣ μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την χωρητικότητα και τον σκοπό τους:

• Εκπαιδευτικά, τα οποία είναι μικρής αποθηκευτικής ικανότητας, με μικρό μήκος καρότσας και επιδεικτικό εξοπλισμό με σκοπό να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, π.χ. για επισκέψεις σε σχολεία.

• ΚΠΣ μεσαίας αποθηκευτικής ικανότητας (περίπου 1 tn) και μήκος αμαξώματος περίπου 6,5-8 m για να είναι εύκολη η μετακίνηση σε αστικούς Δήμους.

• ΚΠΣ μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας, τριαξονικά, με μεγάλο μήκος αμαξώματος με σκοπό τη χρήση του ως κινητός σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) – κινητό logistic center. Σε αυτά τα κινητά πράσινα σημεία μπορούν να εναποθέτονται και επιπλέον υλικά π.χ. ογκώδη, ρούχα κλπ. με σκοπό να ικανοποιούνται οι ανάγκες των δήμων.

• Ρυμουλκούμενα ΚΠΣ, τα οποία αποτελούνται από ρυμουλκούμενο όχημα που μπορεί να μετακινηθεί με οποιοδήποτε μπροστινό φορτηγό του Δήμου που διαθέτει γάντζο. Εξοπλισμός που προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα κάλυψης όλης της γεωγραφικής εμβέλειας με δυνατότητα στάσης/στάθμευσης σε δημόσιους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Οχήματα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων, με κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, προκειμένου να μπορούν να συλλεχτούν τα κάτωθι ρεύματα υλικών:

Παλετοκιβώτια κλειστού τύπου (6)
Επιτοιχισμένο μεταλλικό ντουλάπι(4)
Μεταλλικά κιβώτια κλειστού τύπου (5)
Δοχεία συλλογής (2)
Πλαστικά
ΑΗΗΕ
Γυαλί
Βρώσιμα λίπη
Μέταλλα
Μπαταρίες
Υφάσματα
Έλαια
Χαρτί
Λαμπτήρες
Χαρτόνι

• Αυτοκινούμενα ΚΠΣ, που προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα κάλυψης όλης της γεωγραφικής εμβέλειας, χωρίς την απαίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χωροθέτησης.