Οχήματα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ευαισθητοποίησης

Southstar συνεχίζοντας την ανοδικής της πορεία στον χώρο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες πράσινες λύσεις, υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). για την προμήθεια 30 Οχημάτων Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Ευαισθητοποίησης. Το σύνολο των οχημάτων κατασκευάζονται προκειμένου να παραδοθούν στον ΕΔΣΝΑ, στις αρχές του 2020.

Τα Οχήματα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Ευαισθητοποίησης αποτελούν σημαντικό εξοπλισμό για την ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται ανά ΟΤΑ, ενώ παράλληλα ο αριθμός των Δήμων και των Φορέων που υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών τους, συνεχώς αυξάνεται.