Νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η χώρα μας πρέπει να οδηγηθεί από το 80% ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο 10% με χρονικό ορίζοντα το 2035.

Η Southstar προς αυτή την κατεύθυνση , παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε Δήμους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις διεθνώς βέλτιστες εφαρμοζόμενες πρακτικές, μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων.

Ειδικότερα, ως εργοληπτική εταιρεία αναλαμβάνει με επιτυχία την κατασκευή Πράσινων Σημείων(ΠΣ) παράλληλα με την προμήθεια εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα οχτώ (8) διαφορετικά ΠΣ της επαρχίας της Λευκωσίας. Επιπλέον, πρωτοστατεί και στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση τόσο ανακυκλώσιμων υλικών όσο και βιοαποβλήτων.

Η Southstar συνεχίζοντας την ανοδικής της πορεία στον χώρο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των ΑΣΑ, έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για την προμήθεια 30 Οχημάτων Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Ευαισθητοποίησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σχεδιάσουμε από κοινού τη βέλτιστη λύση προγραμμάτων διαλογής στη πηγή και αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων σας.