Διαχείριση Πράσινων Σημείων

• Λειτουργία/συντήρηση και διαχείριση Σταθερών και Κινητών Πράσινων Σημείων

• Συλλογή και μεταφορά των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε αδειοδοτημένες Μονάδες επεξεργασίας/διαχείρισης ή απόθεσης.

• Καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων για κάθε Πράσινο Σημείο και για κάθε κατηγορία υλικών ξεχωριστά

κάνε τη διαφορά με τα σκουπίδια σου