Γωνιές Ανακύκλωσης

Τι είναι οι γωνιές ανακύκλωσης:

Πρόκειται για δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.

Κατηγορίες Γωνιών Ανακύκλωσης:

• Οικίσκοι Ανακύκλωσης (σταθερής θέσης)

• Κινητοί Οικίσκοι Ανακύκλωσης (τύπου ΗοοK Lift)

• Ρυμουλκούμενοι Οικίσκοι Ανακύκλωσης

• Ρυμουλκούμενα συστήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών