Αποκομιδή Ογκωδών-Πράσινων Αποβλήτων-Ανακυκλώσιμων Υλικών

Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής με ιδία μέσα (προσωπικό και οχήματα) των ογκωδών, πράσινων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών περιλαμβάνεται η κατάρτιση προγράμματος, βάσει του οποίου, θα γνωρίζουν οι Δημότες τις ημέρες και τις ώρες αποκομιδής. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής ενημέρωσης από τους Δημότες για τις ποσότητες που έχουν προς απόρριψη, προκειμένου το κατάλληλο συνεργείο να αναλάβει την περισυλλογή τους.